O PROJEKCIE


„Najlepszymi lekarzami na świecie są: doktor dieta, doktor spokój i doktor dobry humor”.

  – Jonathan Swift –


ZDROWIEPOLSKA  jest oddolną  inicjatywą społeczną, mającą na celu wspomaganie i promowanie zdrowego trybu życia, działań prowadzących do harmonijnego przenikania się i wzajemnego uzupełniania systemów i środowisk „zachodniej medycyny akademickiej”, „historycznych systemów medycznych” oraz współczesnych gałęzi medycyny komplementarnej. Działania podejmowane w trakcie realizacji projektu, mają w swoim duchu całościowe ujęcie pojęcia zdrowia, które oprócz centralnej w nim pozycji dobra życia człowieka jako istoty natury, ujmują je jako harmonijną relację światów go otaczających.


0847d5211daa2cfcfde28d825aa07d5d_XL„Gdy chcemy się rozwijać jako pełna istota ludzka, musimy na początku przeprowadzić wywód i postawić diagnozę, czy to co do tej pory myśleliśmy i uważaliśmy o świecie jest tylko naszym iluzją czy uniwersalną prawdą. Odkrycie i zdemaskowanie własnych przekonań, programów ego i mechanizmów obronnych jest niezbędne do rozwoju i jeśli nastąpi, staje się to krokiem milowym na drodze wzrostu świadomości. Droga do wiedzy, a tym bardziej świadomości jest trudna, ale przyjemna i fascynująca. W naszym pełnym walki i rywalizacji świecie, jest ona najeżona pułapkami i wabikami kreowanymi przez trzy główne żądze współczesnego człowieka naszej cywilizacji: pieniądze, sex,  i władzę. Dzięki władzy można teoretycznie zdobyć wszystko, co dla milionów ludzi od kilkudziesięciu lat jest drogą do ich ludzkiego spełnienia. Tyle że jest to też najprawdopodobniej największa iluzja jaką sobie stworzył człowiek i kontynuowana może doprowadzić do katastrofy.”


„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, dopóty będzie ono kierowało Twoim życiem i będziesz nazywał je losem”.

 – Carl Gustav Jung –


                                                                  

violinball2„Nasz wszechświat jest stworzony na bazie różnych częstotliwości. Nauka obecnie dokumentuje to, co mistykom wielu tradycji jest znane od zawsze – wibracja leży u podstaw wszystkiego, co istnieje w sferze fizycznej, mentalnej, emocjonalnej i duchowej. Nawet materia, która wydaje się być stałą, zbudowana jest z fal. Ponieważ ciało także składa się z częstotliwości, każde działanie uzdrawiające musi wpływać na nie poprzez podniesienie jego częstotliwości drgań. Bazując na tej energii, uzdrawiające techniki takie jak dźwięk, światło, muzyka czy śpiewanie mogą przyczynić się do uzdrowienia człowieka.


„Zadbaj o swoje ciało, to jedyne jakie masz do życia”

  -Jim Rohn –


 

kapcsolatteremtő gyógyításMedy­cyna XXI wieku tak sku­teczna w lecze­niu sta­nów ostrych, impo­nu­jąca osią­gnię­ciami trans­plan­to­lo­gii i implan­to­lo­gii, wydaje się pozo­sta­wać bez­radna wobec scho­rzeń o natu­rze chro­nicz­nej, doty­czą­cych prze­wa­ża­ją­cej liczby cho­rych. O ile na początku naszego wieku ilo­ściowy sto­su­nek zacho­ro­wań ostrych do prze­wle­kłych wyno­sił 9:1, o tyle w naszych cza­sach jest on dokład­nie odwrotny. Stale wzra­sta liczba cho­rych prze­wle­kle z zespo­łami reu­ma­tycz­nymi, auto­im­mu­no­lo­gicz­nymi, nowo­two­ro­wymi, aler­gicz­nymi, bólo­wymi czy uwa­run­ko­wa­nymi czyn­ni­kami środo­wi­sko­wymi. Cho­rym tym współ­cze­sna medy­cyna nie­wiele ma do zaofe­ro­wa­nia oprócz obja­wo­wej czy sub­sty­tu­cyj­nej far­ma­ko­te­ra­pii oraz metod inwa­zyj­nych, jak skal­pel czy napro­mie­nia­nie. Brak postępu w lecze­niu tych wła­śnie sta­nów wyzna­cza praw­dziwe granice naszych lekar­skich moż­li­wo­ści na początku trze­ciego tysiąclecia.


Chory diabeł chciał świętym zostać, jak ozdrowiał, to zapomniał”.

         -Michael Raphael Sword-


Komentarze są wyłączone.